Pereiti į mobilią svetainės versiją
Ašberne mažai debesuota, be kritulių, +15 °C

Naudotojo sutartis

Svetainės taisyklės (toliau — Taisyklės)

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios taisyklės nustato informacinės, naujienų ir kitos informacijos, paskelbtos INFO BALTIC, UAB (toliau — Svetainės administracija) svetainėje https://meteofor.lt  — naudojimosi tvarką ir sąlygas, o taip pat Svetainės naudojamos informacijos naudojimosi taisykles ir sąveikos su Svetainės administracija tvarką.
  2. Bet kokia informacija, paskelbta Svetainėje, yra intelektinės nuosavybės objektas (autorių teisių arba gretutinių teisių objektas, o taip pat teisių į individualizacijos priemones objektas). Svetainės administracijos teises į nurodytą informaciją saugo teisių į intelektinės veiklos rezultatus įstatymai.
  3. Svetainėje paskelbtos informacijos naudojimas galimas tik esant raštiškam Svetainės administracijos arba kito teisių turėtojo, nurodyto konkrečioje Svetainėje paskelbtoje informacijoje arba šalia nurodytos informacijos, sutikimui.
  4. Teisės naudoti ir leidimas naudoti informaciją, paskelbtą Svetainėje, kuri priklauso kitiems teisių turėtojams, o ne Svetainės administracijai, suteikiamos tik turint tokių teisių turėtojų leidimą arba vadovaujantis tokių teisių turėtojų nustatytomis sąlygomis. Nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia teisės tretiesiems asmenims naudoti teisių turėtojų, tiesiogiai nurodytų konkrečioje informacijoje arba betarpiškai artimą nurodytai informacijai.
  5. Šios Taisyklės taikomos šiems naudotojams: informacinėms agentūroms, elektroninėms ir spausdintoms masinio informavimo priemonėms, visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, o taip pat individualiems verslininkams (toliau — «Naudotojai»).
 1. Informacijos naudojimas. Naudojimosi tipai
  1. Svetainės informacijos naudojimu laikomas atkūrimas, platinimas, viešas demonstravimas, pranešimas eteryje, perdavimas ryšių kabeliu, vertimas, perdirbimas, viešinimas ir kiti naudojimo būdai, numatyti galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose.
  2. Svetainės informacijos naudojimas be Svetainės administracijos leidimo negalimas.
  3. Draudžiama Svetainės informacijoje daryti bet kokius pakeitimus ir/arba papildymus, o taip pat medžiagą perdirbti.
  4. Svetainės informacija naudojama remiantis su Svetainės administracija sudaryta raštiška sutartimi arba turint Svetainės administracijos išduotą raštišką leidimą.
  5. Bet koks foto, grafinės, video, audio ir kitos medžiagos, paskelbtos Svetainėje, priklausančios Svetainės administracijai ir/arba kitiems teisių turėtojams (tretiesiems asmenims) naudojimas (be sutarties ir/arba be leidimo) yra draudžiamas.
  6. Dėl kiekvienos konkrečios informacijos naudojimo arba leidimo ją naudoti išdavimo kainos Naudotojas susitaria su Svetainės administracija kiekvienu konkrečiu atveju.
  7. Jeigu būtina panaudoti Svetainės informaciją, į kurią teisės priklauso tretiesiems asmenims (kitiems teisių turėtojams, ne Svetainės administracijai, kurie nurodyti tiesiogiai toje informacijoje arba šalia jos), Naudotojai privalo kreiptis į tokios informacijos teisės turėtojus dėl leidimo informacijos naudojimui išdavimo.
 1. Naudotojų pareigos naudojant Svetainės informaciją
  1. Turint Svetainės administracijos leidimą ir naudojant Svetainės informaciją, privaloma įdėti nuorodą į Svetainę ir tai turi būti atliekama taip:
   1. Spausdintuose leidiniuose arba kitų formų fizinėse laikmenose Naudotojai privalo kiekvieną kartą, panaudoję informaciją, nurodyti šaltinį — Meteofor.lt (https://meteofor.lt);
   2. Internete arba kitomis elektroninėmis formomis fizinėse laikmenose Naudotojai privalo kiekvieną kartą, panaudojus informaciją, įdėti nuorodą į Svetainę — Meteofor.lt (https://meteofor.lt), nuoroda turi būti aktyvi ir tiesioginė, kurią paspaudęs Naudotojas patenka į konkretų Svetainės puslapį, iš kurio informacija buvo paimta;
   3. Šaltinio nuorodą arba internetinę nuorodą, kurios nurodytos šių Taisyklių 3.1.1. ir 3.1.2. punktuose, Naudotojas privalo įdėti naudojamos tekstinės informacijos pradžioje, o taip pat iš karto po naudojama Svetainės administracijos audio, video, foto, grafine medžiaga. Šaltinio nuorodos arba internetinės nuorodos šrifto dydis neturi būti mažesnis už teksto, kuriame naudojama Svetainės informacija, šriftą arba už Naudotojo teksto šriftą, pridedamą prie Svetainės audio, video, foto ir grafinės informacijos, o taip pat nuorodos spalva turi būti identiška Svetainės nuorodų spalvoms ir turi būti Naudotojo gerai matoma;
   4. Svetainės informacijos, gautos iš antrinių šaltinių (iš kitų teisių turėtojų, ne Svetainės administracijos, kai tai tiesiogiai nurodyta tokioje informacijoje arba šalia jos), naudojimas galimas tik su nuoroda į tuos šaltinius ir, esant reikalui, toks, kokį nustatė tie šaltiniai (teisių turėtojai) — su jų leidimu.
  2. Draudžiama iš Svetainės paimtą originalią informaciją (kūrinį) perdirbti, įskaitant ir informacijos sutrumpinimą, kitokį jos perdirbimą, kai tokiu būdu yra iškraipoma jos prasmė.
  3. Bet kokiais tikslais naudojant Svetainės informaciją turint Svetainės administracijos leidimą, naudojant Svetainės informacinę, naujienų informaciją, Naudotojai neturi savo svetainėse ir RSS nuorodose nurodyti informacinės, naujienų informacijos paskelbimo laiko tokio paties arba ankstesnio už jos paskelbimo laiką Svetainėje.
 1. Teisės į trečiųjų asmenų informaciją, pretenzijų sprendimas
  1. Svetainėje paskelbta informacija, į kurią teisės priklauso tretiesiems asmenims, skelbiama su teisės turėtojo leidimu, išduotu Svetainės Administracijai, arba, kai toks skelbimas teisės turėtojo nėra draudžiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos informavimo įstatymais, būtina nurodyti naudojamos informacijos autoriaus pavardę ir šaltinio, iš kurio paimta informacija, pavadinimą.
  2. Tuo atveju, kai nurodant informacijos autorystę pagal šių Taisyklių 4.1. punktą yra klaida, kai informacija naudojama galimai arba realiai pažeidžiant trečiųjų asmenų teises arba, kilus kitiems ginčytiniems klausimams dėl intelektinės nuosavybės objektų, naudojama tokia trečiųjų asmenų pretenzijų Svetainės Administracijai sprendimo tvarka:
   1. Svetainės administracijai elektroniniu paštu info@meteofor.lt siunčiama pretenzija, kurioje pateikta informacija apie intelektinės nuosavybės objektą, į kurį teisės priklauso pareiškėjui ir kuris neteisėtai naudojamas Svetainėje; kuris naudojamas pažeidžiant naudojimo taisykles arba kitu būdu pažeidžiant pareiškėjo teises kaip išskirtinės teisės į intelektinės nuosavybės objektą, paskelbtą Svetainėje, turėtojo teises, pridedant pareiškėjo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, dokumentus su teisės turėtojo duomenimis ir įgaliojimo veikti teisės turėtojo vardu kopiją, jeigu pretenziją siunčiantis asmuo nėra teisės turėtojo kompanijos vadovas arba fizinis asmuo — teisės turėtojas. Pretenzijoje taip pat nurodomas Svetainės puslapio adresas, kuriame yra teises pažeidžiantys duomenys, ir pateikiamas pilnas teisių pažeidimo aprašymas. Taip pat, pareiškėjas įsipareigoja per vieną dieną nuo pretenzijos išsiuntimo elektroniniu paštu, išsiųsti raštišką pretenziją paštu Svetainės administracijai adresu K. Donelaičio g. 62-213a, 44248 Kaunas, Lietuva;
   2. Svetainės administracija įsipareigoja tinkamai įformintą pretenziją išnagrinėti per ne trumpesnį nei 5 (penkių) darbo dienų laikotarpį nuo jos gavimo elektroniniu paštu dienos ir, bet kokiu atveju, per ne trumpesnį nei 5 (penkių) darbo dienų laikotarpį nuo raštiškos pretenzijos gavimo paštu dienos. Svetainės administracija įsipareigoja informuoti pareiškėją apie jo pareiškimo (pretenzijos) išnagrinėjimo rezultatus pareiškėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, o taip pat įsipareigoja išsiųsti atsakymą raštu pareiškėjo nurodytu pašto adresu (jeigu toks adresas nenurodytas, Svetainės administracija neprivalo siųsti raštiško atsakymo į pretenziją). Taip pat, Svetainės administracija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, liudijimų, duomenų, patvirtinančių pateiktos pretenzijos teisėtumą. Jeigu pretenzija pripažįstama teisėta, Svetainės administracija imsis visų įmanomų priemonių, reikalingų pareiškėjo teisių pažeidimui pašalinti ir išspręsti pretenziją;
   3. Bet kokiu atveju, Svetainės administracija imasi visų įmanomų priemonių tam, kad pagrįstos trečiųjų asmenų pretenzijos būtų pašalintos kaip įmanoma greičiau, ir siekia kaip įmanoma greičiau išspręsti visus ginčytinus klausimus.

Kitos sąlygos

 1. Svetainės administracija pasilieka sau teisę vienašališkai keisti šias Taisykles bet kuriuo metu ir nepranešdama Naudotojams. Visi pakeitimai bus skelbiami Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento.
 2. Visais klausimais dėl Svetainės informacijos naudojimo Naudotojai gali kreiptis į Svetainės administraciją šiuo adresu: info@meteofor.lt
 3. Visus klausimus, neaptartus šiose Taisyklėse ir susijusius su Svetainės informacijos naudojimu, šalys sprendžia vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis.